Karta parkingowa
Udostępnij

+48 501 463 913
info@dorehabilitacji.pl

 

 

 

 

 

 

Kartę parkingową, za opłatą, wydaje starosta.wzór karta parkingowa

Kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie wydawanych przez Powiatowy/Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

orzeczeń o niepełnosprawności lub

orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub

orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

 

 Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:

osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

Wzór karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej pdf 497 kb

 Osoby zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności mogą otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne).

Dokumenty wymagane do wydania karty parkingowej:

 • wypełniony wniosek o wydanie karty parkingowej,

 • załączona kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),

 • dowód opłaty,

 • aktualna fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm,

 • upoważnienie do złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej i jej odbioru (jeśli podanie o kartę będzie składać i odbierać inna osoba niż uprawniona do jej otrzymania),

 • dowód osobisty wnioskodawcy,

 • dowód osobisty osoby upoważnionej przez wnioskodawcę.

Karta parkingowa uprawnia osoby niepełnosprawne do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób, w tym na miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania.

Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie.
Na podstawie wewnętrznych regulacji poszczególnych samorządów np. uchwały rady miasta, osoby niepełnosprawne mogą być zwolnione z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Zwolnienie takie obejmuje często szerszą grupę osób niepełnosprawnych, nie tylko legitymujących się kartą parkingową – w Warszawie podstawą do korzystania z tego uprawnienia jest Karta N+.

Wzór karty parkingowej:

 • Wymiary karty: 148 mm x 106 mm.

 • Kolor karty: jasnoniebieski, napisy w kolorze czarnym.

 • Emblemat barwy ciemnoniebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej, o wymiarach 35 mm x 45 mm.

 • Fotografia o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm.

Ważne informacje!

Opłata za wydanie Karty Parkingowej wynosi 25 zł.

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie (odczytanie pierwszej strony - z symbolem wózka inwalidzkiego).

Korzystając z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej, osoba niepełnosprawna może kierować pojazdem, lub może być wieziona przez innego kierowcę, innym pojazdem. Kierowca tego pojazdu, w momencie przewożenia osoby niepełnosprawnej przejmuje wszystkie przywileje właściciela karty.

Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej. Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta. dla osób niepełnosprawnych, został opracowany wspólny dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej wzór karty parkingowej, który te kraje, w tym Polska, dobrowolnie przyjęły.

Uprawnienia niepełnosprawnego kierowcy

Kto może nie stosować się do niektórych znaków

Do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju (pod warunkiem oznaczenia pojazdu kartą parkingową i zachowania szczególnej ostrożności) mogą nie stosować się:

osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, kierujące pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową,

kierujący pojazdem, którym podróżuje osoba o obniżonej sprawności ruchowej,

pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.


Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.

Znaki drogowe, do których wymienione wyżej osoby nie muszą się stosować:

znaki drogowe

 

Źródło:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,95,karta-parkingowa

http://www.pfron.org.pl